AKTUALNOŚCI

Podsumowanie realizacji projektu

Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji


29 września 2014 r. odbyła się w Instytucie Europejskim w Łodzi konferencja podsumowująca powiatowy projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), realizowany w okresie 1 lutego 2013 roku – 30 września 2014 roku. W projekcie uczestniczyło 6 przedszkoli, 30 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących, 7 techników, 3 zasadnicze szkoły zawodowe z terenu Miasta Łodzi. Kompleksowym wsparciem poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu doskonalenia pracy objęte zostały łącznie 63 przedszkola i szkoły, a w nich 2 104 nauczycielek/li.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Pana Janusza Moosa - dyrektora ŁCDNiKP (instytucji realizującej projekt), który powitał przybyłych gości: Panią dr hab. Beatę Jachimczak – Dyrektora Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Łodzi i Panią wizytator Marię Kowalską – reprezentującą Kuratorium Oświaty w Łodzi, dyrektorów i nauczycieli oraz przedstawił krótko istotę nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli.

Pani Karolina Południkiewicz – koordynator projektu, wskazała m.in. na miejsce Kompleksowego wsparcia szkół… wśród innych projektów realizowanych przez ŁCDNiKP oraz przedstawiła zasady losowania laptopów i rzutników multimedialnych dla przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie. Pani Beata Jachimczak, która podziękowała wszystkim realizatorom projektu za ich zaangażowanie oraz podkreśliła jego znaczenie dla rozwoju łódzkiej edukacji i dla wdrażania zmian w systemie doskonalenia nauczycieli.

Podsumowanie było okazją do przedstawienia doświadczeń, opinii i refleksji związanych z udziałem w działaniach osób pełniących w projekcie różne role i realizujących różne zadania:

 • Pani Ewa Sprawka i Pan Andrzej Melson zaprezentowali doświadczenia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia, wskazując czynniki wpływające na efektywność procesu wsparcia,
 • w imieniu ekspertów głos zabrał Pan Piotr Mikosik – trener zarządzania i coach, który podkreślił różnice w prowadzeniu szkoleń miękkich i szkoleń twardych, przypomniał zasady pracy zespołowej i pracy w grupach, w kontekście pracy ekspertów,
 • Pan Krzysztof Durnaś – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35, przypomniał rolę dyrektora w planowaniu i wdrażaniu zmiany w szkole, której wymagały założenia projektu oraz zachęcił innych dyrektorów do przedstawienia swoich opinii i refleksji związanych z uczestnictwem w projekcie, z wykorzystaniem metody myślowych kapeluszy Edwarda de Bono,
 • Pani Teresa Dąbrowska – specjalista ds. opracowania, monitorowania i raportowania realizacji Powiatowego Programu Wspomagania – przypomniała kryteria sukcesu określone dla projektu i porównała je z wynikami badania efektywności działań projektowych, a także zaprezentowała opinie nauczycieli formułowane w arkuszach ewaluacyjnych.


Konferencję zakończył Pan Janusz Moos, który przedstawił wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu i podkreślił, że kolejnym ważnym krokiem będzie wdrożenie nowej wiedzy i udoskonalonych umiejętności do praktyki szkolnej, co będzie potwierdzeniem pełnego sukcesu projektu.

W wyniku losowania laptopy zostaną przekazane: Szkole Podstawowej nr 29, Szkole Podstawowej nr 71, Szkole Podstawowej nr 114, Szkole Podstawowej nr 149, Publicznemu Gimnazjum nr 22 i Zespołowi Szkół Rzemiosła, a rzutniki multimedialne: Szkole Podstawowej nr 46, Szkole Podstawowej nr 54, Szkole Podstawowej nr 162, Publicznemu Gimnazjum nr 24, XXVI Liceum Ogólnokształcącemu i Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15.
Dyrektor Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Łodzi

oraz

Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Kształcenia Praktycznego

zapraszają

na konferencję podsumowującą projekt


Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji


która odbędzie się dnia 29 września 2014 r. o godz. 10.00
w Instytucie Europejskim w Łodzi
ul. Piotrkowska 262/264


Potwierdzenie uczestnictwa prosimy przesyłać do dnia 26 września 2014 r. na adres:

kompleksowewsparcie@wckp.lodz.pl


Do pobrania: Program konferencji podsumowującej projektmarzec 2014 - trwa zbieranie ofert na zakup i dostarczenie publikacji do przedszkoli i szkółstyczeń 2014 - we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi trwają prace związane z przygotowaniem zapytania cenowego za zakup i dostarczenie publikacji do przedszkoli i szkół uczestniczących w projekcie. W szkołach i przedszkolach trwa realizacja zaplanowanych zajęć

styczeń 2014 - kontynuowane są spotkania sieci współpracy i samokształcenia. Na podstawie opracowanych RPW odbywają się warsztaty, konsultacje grupowe i indywidualne

grudzień 2013 - trwa realizacja zaplanowanych w ramach RPW zajęć (warsztatów, konsultacji grupowych i indywidualnych). Odbywają się także spotkania sieci współpracy i samokształcenia w wybranych obszarach tematycznych.

listopad 2013 - rozpoczęto realizację warsztatów na podstawie opracowanych na rok szkolny 2013/2014 Rocznych Planów Wspomagania (RPW) w przedszkolach i szkołach uczestniczących w projekcie. Zajęcia odbywają się w wybranych obszarach tematycznych, zgodnych z ofertami doskonalenia proponowanymi przez ORE

listopad 2013 - w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawców do realizacji warsztatów, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych w 16 wybranych obszarach tematycznych

październik 2013 - w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na świadczenie usługi cateringowej podczas warsztatów. Usługę realizować będzie firma MAXI-FOOD Usługi Gastronomiczne Jarosław Wiśnik

31.10.2013 - Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie ekspertów do prowadzenia w roku szkolnym 2013/2014 warsztatów, spotkań indywidualnych i konsultacji grupowych

20.10.2013 - Dobiega końca proces diagnozowania potrzeb szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji opracowują Roczne Plany Wspomagania. Szkoły wybrały do realizacji w roku szkolnym 2013/2014 następujące obszary tematyczne:

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 2. Ocenianie kształtujące
 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
 4. Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
 5. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
 6. Wspieranie pracy wychowawców klas - bezpieczna szkoła
 7. Budowa koncepcji pracy szkoły
 8. Praca z uczniem młodszym
 9. Praca z uczniem zdolnym
 10. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 11. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych - bezpieczny Internet
 12. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
 13. Rodzice są partnerami szkoły
 14. Nauczyciel 45+
 15. Szkoła promuje wartość edukacji
 16. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

7.10.2013 - Trwa postępowanie przetargowe na Świadczenie usługi cateringowej - część II

2.10.2013 - Trwa postępowanie przetargowe na Pełnienie funkcji Szkolnego Koordynatora Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn.Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji część II

30.09.2013 - Rozpoczęły się pierwsze spotkania sieci współpracy i samokształcenia w wybranych obszarach tematycznych.

wrzesień 2013 - Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji rozpoczęli proces diagnozowania potrzeb szkół, w celu opracowania Rocznych Planów Wspomagania do realizacji w roku szkolnym 2013/2014.


Minął pierwszy rok wdrażania projektuKompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacjiWdrożenie powiatowego projektu Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji jest wyzwaniem organizacyjnym i merytorycznym, a jednocześnie sposobnością do modelowania łódzkiej edukacji, zgodnie z wymaganiami i potrzebami zewnętrznymi (określonymi w kierunkach polityki oświatowej państwa i aktach prawnych dotyczących edukacji) oraz z uwzględnieniem oczekiwań i potrzeb wewnętrznych (zgłaszanych przez przedszkola i szkoły).Projekt ma istotne znaczenie dla indywidualnych i instytucjonalnych uczestników, gdyż:

 • dyrektorzy otrzymują pomoc w bieżącej organizacji pracy przedszkola/szkoły oraz wsparcie w przygotowaniu do wdrażania zmian,
 • nauczycielki i nauczyciele są objęci kompleksowym wspomaganiem w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej adekwatnie do potrzeb rozwojowych uczniów,
 • samorząd ma okazję do budowania lokalnej sieci współpracy i kreowania polityki oświatowej Miasta Łodzi.


Placówki udzielające wsparcia sprawdzą w praktyce możliwości współpracy w zakresie realizacji nowych zadań, w tym dostosowania swoich działań do zdiagnozowanych potrzeb konkretnych przedszkoli i szkół, udzielania im systematycznej pomocy we wdrażaniu polityki edukacyjnej państwa oraz budowania sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów, nauczycieli, przedszkoli i szkół.


PIERWSZY ROK W LICZBACHTematy ofert doskonaleniawybrane przez przedszkola i szkoły w roku szkolnym 2012/2013Lp. Temat oferty Liczba przedszkoli i szkół
1 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 7
2 Ocenianie kształtujące 2
3 Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki 7
4 Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się 1
5 Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej 1
6 Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła 4
7 Postawy uczniowskie – jak je kształtować? 5
8 Budowa koncepcji pracy szkoły 6
9 Praca z uczniem zdolnym 2
10 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1
11 Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet 6
12 Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym 1
13 Nauczyciel 45+ 7
14 Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich 7
15 Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych 3
16 Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły? 1
17 Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 2


Tematy sieci współpracy i samokształcenia
Lp. Temat
1 Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły
2 Jak wspierać dzieci i młodzież w uczeniu się matematyki?
3 Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?
4 Jak budować własny program nauczania?
5 Nauczyciele pracują zespołowo
6 Praca z nowoczesnymi technologiami TIK (rok I)


W projekcie uczestniczy ponad 1700 dyrektorów i nauczycieli z 6 przedszkoli, 30 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 7 liceów ogólnokształcących, 7 techników i 3 zasadniczych szkół zawodowych.19.08.2013 r. - Rozpoczęły się przygotowania ze strony SORE, koordynatorów sieci oraz zespołu projektu do realizacji warsztatów i konsultacji w nowym roku szkolnym.

14.08.2013 r. - Trwają prace podsumowujące działania związane z monitoringiem zajęć i konsultacji prowadzonych w ramach projektu.

01.08.2013 r. - Trwają prace podsumowujące działania związane z monitoringiem zajęć i konsultacji prowadzonych w ramach projektu.

25.07.2013 r. - Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji pracują nad sprawozdaniami z realizacji RPW w wybranych szkołach i przedszkolach.

20.07.2013 r. - Przeprowadzono postępowanie przetargowe na koordynatora projektu Kompleksowe wsparcie szkół-sukces edukacji.

Bliższe informacje są dostępne na stronie http://bip.wckp.lodz.pl/index.php?id=103&p=109


01.07.2013 r. - Trwają prace nad opracowaniem Powiatowego Programu Wspomagania (PPW).

28.06.2013 r. - Dokonano wyboru ofert w ramach przetargu na dostawę sprzętu w ramach projektu.


18.06.2013 r. - Dokonano wyboru ofert w ramach przetargu na dostawę sprzętu w ramach projektu.

Bliższe informacje są dostępne na stronie: http://bip.wckp.lodz.pl/userfiles/file/przetargi/SORE/Sprz%C4%99t%20komputerpowy%20II/Informacja%20o%20wyborze%20oferty.pdf


28.05.2013 r. - Zachęcamy do zapoznanie się z warunkami postępowania przetargowego na dostawę sprzętu w ramach projektu.

Bliższe informacje są dostępne pod adresem http://bip.wckp.lodz.pl/index.php?id=103&p=103


27.05.2013 r. - Trwają spotkania w sieciach współpracy i samokształcenia, w których uczestniczą nauczycielki i nauczyciele ze szkół oraz przedszkoli objętych projektem.

W projekcie funkcjonują sieci:

 • „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora”
 • „Jak wspierać młodzież i dzieci w uczeniu się matematyki?”
 • „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”
 • „Jak budować własny program nauczania?”
 • „Nauczyciele pracują zespołowo?”
 • „Praca z nowoczesnymi technologiami”

Zajęcia odbywają się w szkołach uczestniczących w projekcie oraz w siedzibie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W spotkaniach biorą również udział eksperci zewnętrzni, którzy wspierają merytorycznie koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.


24.05.2013 r. - Mija kolejny miesiąc spotkań w ramach doskonalenia w szkołach i przedszkolach.

Zajęcia odbywają się w wybranych 17 obszarach tematycznych zgodnych z ofertami doskonalenia proponowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

 • „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?”
 • „Ocenianie kształtujące”
 • „Techniki uczenia i metody motywujące do nauki”
 • „Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się”
 • „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej”
 • „Wspieranie pracy wychowawców klas- bezpieczna szkoła”
 • „Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?”
 • „Budowa koncepcji pracy szkoły?”
 • „Praca z uczniem zdolnym”
 • „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
 • „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet”
 • „Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym”
 • „Nauczyciel 45+”
 • „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich”,
 • „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych”
 • „Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły”
 • „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?”

Zajęcia są prowadzone przez ekspertów oraz SORE.


02.05.2013 r. - Dokonano wyboru ofert w ramach przetargu na świadczenie usługi cateringowej oraz dostawę materiałów biurowych.

Bliższe informacje są dostępne na stronie: http://bip.wckp.lodz.pl/index.php?id=103&p=95 oraz http://bip.wckp.lodz.pl/index.php?id=103&p=94


30.04.2013 r. - Spotkania sieci współpracy i samokształcenia odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Rozpoczęły się również spotkania z udziałem ekspertów.


24.04.2013 r. - Trwają spotkania warsztatowe, konsultacje grupowe oraz konsultacje indywidualne w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie.

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji starają się na bieżąco reagować na potrzeby szkół organizując spotkania i kontaktują się z wykonawcami oraz ekspertami.19.04.2013 r. - Trwają postępowania przetargowe na usługę cateringową oraz dostawę materiałów biurowych w ramach projektu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie http://bip.wckp.lodz.pl/index.php?id=10315.04.2013 r. - Trwają spotkania sieci współpracy i samokształcenia w wybranych obszarach tematycznych.12.04.2013 r. - Rozpoczęły się zajęcia w ramach doskonalenia nauczycieli.08.04.2013 r. - Zakończono etap diagnozowania potrzeb szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie.

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji opracowują Roczne Plany Wspomagania.22.03.2013 r. - Projekt Kompleksowe wsparcie szkół-sukces edukacji na XVI Łódzkich Targach Edukacyjnych

15 marca 2013 podczas konferencji "Dobre Praktyki POKL" organizowanej w ramach XVI Łódzkich Targów Edukacyjnych zaprezentowane zostały założenia oraz dotychczasowe działania realizowane w projekcie Kompleksowe wsparcie szkół… Podczas konferencji przedstawione zostały wybrane projekty realizowane przez Miasto Łódź/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego prezentujące dobre praktyki edukacyjne. Ponadto przedstawiciele Wydziału Promocji Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawili możliwości finansowania działań edukacyjnych z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie łódzkim w 2013 roku.

06.03.2013 r. - Wybrano Koordynatorów Sieci Współpracy i Samokształcenia

Koordynatorami zostali: Jacek Człapiński, Elżbieta Kolczyńska, Tomasz Krupa, Andrzej Melson, Anna Romańska oraz Małgorzata Zwolińska.

25.02.2013 r. - konferencja

25 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Międzynarodowych Targów Łódzkich odbyła się konferencja inaugurująca projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji


12.02.2013 r. - Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji rozpoczęli proces diagnozowania potrzeb szkół.

SORE w projekcie to: Anna Koludo, Bożena Piekarska, Ewa Sprawka, Ewa Sztombka, Danuta Węgrowska oraz Ewa Wilczyńska.

01.02.2013 r. - Rozpoczęcie Projektu

01 lutego 2013 rozpoczął się projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji
 

Projekt Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Projekt i wykonanie: Studio Projektów

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję